Elizabeth and Samantha B'not Mitzvah

Elizabeth and Samantha
Jack Zuckerman
Jake Hertzberg
Johnny Shapiro
Nina Alpert
Taylor Tilson